Clipart innowacje

Zainspirowani przez Panią dyrektor przedszkola Danutę Rusin do wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia, dyrektor wraz z zespołem nauczycieli już od kilku lat wprowadzają innowacyjne działania programowe, organizacyjne i metodyczne. Celem ich jest rozwijanie kompetencji wychowanków oraz poprawa jakości pracy placówki.

Realizacja wcześniejszych innowacji przyniosła wiele satysfakcji nauczycielom, dzieciom – sukcesy, a rodzicom – zadowolenie. Ponadto doskonalenie warsztatu pracy i wychodzenie poza przyjęte schematy stworzyło solidny fundament do dalszej pracy.

Dlatego też, dyrektor przedszkola wraz z zespołem nauczycieli, postanowili kontynuować działania innowacyjne w kolejnych latach, aby utrzymać zainteresowanie wychowanków nowymi formami wychowania i nauki.

W poprzednim roku szkolnym 2019/2020:

  • nauczycielki Agata Jemioła i Barbara Czernicka realizowały innowację „Zabawy logopedyczne w rozwoju mowy dziecka” – stymulującą umiejętności językowe i korygującą istniejące zaburzenia w formie zabaw logopedycznych.
  • nauczycielki Edyta Niemiec i Bożena Baran realizowały innowację „Baśnie, bajki, bajeczki” mającą na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci.
  • nauczycielka Sławomira Demczak realizowała innowację matematyczną, której celem było podniesienie poziomu kompetencji matematycznych oraz rozwój logicznego myślenia.
  • nauczycielka Ewa Gotkowska oraz Pani dyrektor Danuta Rusin realizowały innowację „Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc”, która miała na celu wyposażyć dzieci w wiedzę na temat tego jak unikać zagrożeń, jak zachowywać się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, w jaki sposób reagować, kiedy drugiej osobie dzieje się krzywda.
  • nauczycielka Małgorzata Piontkowska realizowała innowację „Origami uczy i bawi” mającą na celu rozwijanie zainteresowań, zdolności i sprawności manualnych.

W bieżącym roku szkolnym:

  • nauczycielki Bożena Baran i Sławomira Demczak realizują innowację „Socjoterapia w pracy z dziećmi przedszkolnymi”, która ma na celu budowanie pozytywnego obrazu siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz zaspokojenie potrzeby bycie ważnym.
  • nauczycielki Agata Jemioła i Barbara Czernicka realizują innowację „Muzyka bawi i rozwija” rozwijającą ekspresję muzyczną i ruchową z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy i akcesoriów.
  • nauczycielka Edyta Niemiec oraz Pani dyrektor Danuta Rusin realizują innowację „Mali artyści” umożliwiającą odkrywanie własnych możliwości z wykorzystaniem różnych środków i technik plastycznych.
  • nauczycielki Małgorzata Piontkowska i Barbara Czernicka realizują innowację „Badam, doświadczam i działam” mającą na celu poznawanie otaczającego świata poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i praktyczne działanie.
  • nauczycielka Ewa Gotkowska realizuje innowację „W krainie emocji” stymulującą rozwój społeczno – emocjonalny dzieci, rozwijającą empatię i umiejętności radzenia sobie z różnymi emocjami.

Dyrektor motywowała cały zespół nauczycieli, obserwowała i oceniała na bieżąco efekty pracy poszczególnych nauczycieli. Kierowała działaniami i pracą innych tak, aby zrealizować poszczególne cele innowacji.

Każda innowacja była monitorowana przez dyrektora przedszkola i zakończona ewaluacją podsumowującą działania oraz sprawozdaniem z ich realizacji.

Zaletą wprowadzania innowacji jest pobudzanie kreatywności nauczycieli, którzy dzięki swoim pomysłom unowocześniają swoją pracę stwarzając lepsze warunki dla rozwoju dzieci. Poza tym eliminują rutynę i zapobiegają wypaleniu, a proces uczenia się czynią łatwiejszym i ciekawszym dla dzieci.

Poprzez realizację innowacji nasza placówka uczestniczy w tworzeniu zmian społecznych, wzbogaca ofertę edukacyjną, uatrakcyjnia zajęcia, co mobilizuje wychowanków do większej aktywności i kreatywności oraz przyczynia się do osiągania sukcesów i odczucia samozadowolenia przez dzieci. Ponadto zaangażowanie dyrektora i zespołu nauczycieli pozwala skutecznie rozwiązywać problemy dydaktyczne i wychowawcze.