bg-homepagePrzedszkole w Świlczy

mieści się w wolno stojącym budynku piętrowym, z dala od wzmożonego ruchu ulicznego i hałasu, z przestronnym ogrodem - placem zabaw dla dzieci, wyposażonym w sprzęty terenowe dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

W naszym przedszkolu przebywają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole jest bardzo funkcjonalne. Dysponuje pięcioma dużymi salami, jadalnią, pokojem do terapii, pokojem nauczycielskim do kontaktów z rodzicami, salą do zajęć ruchowych i salą zabaw. Każda grupa ma do dyspozycji łazienkę oraz wydzielone miejsce w szatni. Przedszkole posiada pełne zaplecze kuchenne i gospodarcze, kancelarię i pokój intendenta.

Wszystkie sale są jasne, wyposażone w komputer, tablice multimedialną, zabawki, pomoce dydaktyczne i klimatyzację. Pracownicy przedszkola przywiązują dużą wagę do estetyki, czystości i funkcjonalności pomieszczeń. Kąciki zainteresowań zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Eksponowane są różnorodne prace plastyczne wykonane przez przedszkolaków.

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu posiadają pełne kwalifikacje oraz systematycznie podnoszą swoje kompetencje zawodowe. W swojej pracy stosują aktywizujące, twórcze metody pracy, systematycznie wykorzystują na zajęciach sprzęt multimedialny. Realizują autorskie innowacje pedagogiczne.

Przedszkole w Świlczy kreuje swój pozytywny wizerunek w otoczeniu poprzez aktywną współpracę z rodzicami oraz instytucjami środowiska lokalnego. Włącza się w akcje charytatywne.

Dzięki miłej, serdecznej i domowej atmosferze stworzonej przez wszystkich pracowników, dzieci łatwo odnajdują się w grupach rówieśniczych i chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności oferowanych przez placówkę. Przedszkole zaspokaja oczekiwania dotyczące potrzeb rozwojowych dzieci, wspomaga w rozwijaniu ich uzdolnień oraz budowaniu systemu wartości. Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznawanych indywidualnych potrzeb dzieci. Placówka poprzez organizowanie i uczestniczenie w różnorodnych przedsięwzięciach i programach stwarza swoim wychowankom szansę stawania się bardziej samodzielnymi, kreatywnymi i ciekawymi świata ludźmi.

Przedszkole należy do stowarzyszenia „Przedszkole Przyszłości”.


MISJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko w poczuciu bezpieczeństwa i miłości, wszechstronnie rozwija swoją osobowość i staje się mądrym człowiekiem.
 • Przedszkole w Świlczy realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Urząd Gminy w Świlczy.
 • Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 • Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.
 • Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia zatwierdzony przez organ prowadzący.
 • Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 6.30 - 16.30.
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 4 – 5 letnich, 5 - 6 letnich).
 • W placówce działa 5 oddziałów.
 • Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący.
 • Nieodpłatne świadczenie udzielane przez przedszkole w wymiarze do 5 godzin dziennie realizowane jest w godzinach od 8.00 do 13.00 i obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w wyżej wymienionych godzinach, bez wyżywienia.
 • Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług przedszkola poza godzinami wyżej wymienionymi (od 8.00 do 13.00) rodzic ponosi odpłatność w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

ORGANAMI PRZEDSZKOLA, W MYŚL USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY, SĄ:

 • Dyrektor Przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców

ORGANIZACJĘ PRACY PRZEDSZKOLA

określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).


PODSTAWOWYMI FORMAMI DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ SĄ:

 • działania zespołowe, grupowe i indywidualne, organizowane przez nauczycieli, 
 • zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne i ruchowe, 
 • zajęcia i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem komputera i tablicy multimedialnej,
 • zajęcia logopedyczne, korekcyjno - wyrównawcze, rewalidacyjne dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, 
 • wycieczki, teatrzyki i uroczystości okolicznościowe,
 • spotkania z ludźmi różnych zawodów, 
 • zajęcia ponadprogramowe finansowane przez rodziców, 
 • tworzenie prozdrowotnych warunków wychowania, 
 • przy sprzyjających warunkach atmosferycznych realizacja zajęć na świeżym powietrzu, 
 • tworzenie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach z przyrodą.

ZABAWY DOWOLNE:

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • praca nauczycieli o charakterze wyrównawczym, stymulującym- korekcyjnym, rozwijającym uzdolnienia,
 • gry planszowe, 
 • zabawy dydaktyczne,
 • zabawy edukacyjne z wykorzystaniem komputera i tablicy multimedialnej, podłogi interaktywnej.

ZESTAW PROGRAMÓW OBOWIĄZKOWYCH DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W PRZEDSZKOLU W ŚWILCZY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

 • I grupa 3 latków: Program wychowania przedszkolnego, MAC S.A 2020, W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 • II grupa 4 latków: Program wychowania przedszkolneg, MAC S.A 2020, W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 • III grupa 5-6 latków: Program wychowania przedszkolneg, MAC S.A 2020, W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 • IV grupa 5-6 latków: Program wychowania przedszkolneg, MAC S.A 2020, W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 • V grupa 4-5 latków: Program wychowania przedszkolneg, MAC S.A 2020, W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego. Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, Ewa Wodzicka – Dondziło
 • W świecie mojego Boga, ks. Dr Tadeusz Śmiech
 • Program zajęć rytmiczno – tanecznych 
 • Programy profilaktyczno-wychowawcze realizowane w poszczególnych grupach
 • Programy współpracy z rodzicami realizowane w poszczególnych grupach