Nasze przedszkole:

 • Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko w poczuciu bezpieczeństwa i miłości, wszechstronnie rozwija swoją osobowość i staje się mądrym człowiekiem.
 • Przedszkole w Świlczy jest przedszkolem publicznym, realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Urząd Gminy w Świlczy.
 • Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 • Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.
 • Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia zatwierdzony przez organ prowadzący.
 • Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 6.30 - 16.30.
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 4 – 5 letnich, 5 - 6 letnich).
 • W placówce działa 5 oddziałów.
 • Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący.
 • Nieodpłatne świadczenie udzielane przez przedszkole w wymiarze do 5 godzin dziennie realizowane jest w godzinach od 8.00 do 13.00 i obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w wyżej wymienionych godzinach, bez wyżywienia.
 • Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług przedszkola poza godzinami wyżej wymienionymi (od 8.00 do 13.00) rodzic ponosi odpłatność w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.