Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są:

 • Dyrektor Przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców

Organizację pracy Przedszkola

określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).


Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

 • działania zespołowe, grupowe i indywidualne, organizowane przez nauczycieli, 
 • zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne i ruchowe, 
 • zajęcia i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem komputera i tablicy multimedialnej,
 • zajęcia logopedyczne, korekcyjno - wyrównawcze, rewalidacyjne dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, 
 • wycieczki, teatrzyki i uroczystości okolicznościowe,
 • spotkania z ludźmi różnych zawodów, 
 • zajęcia ponadprogramowe finansowane przez rodziców, 
 • tworzenie prozdrowotnych warunków wychowania, 
 • przy sprzyjających warunkach atmosferycznych realizacja zajęć na świeżym powietrzu, 
 • tworzenie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach z przyrodą.

Zabawy dowolne:

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • praca nauczycieli o charakterze wyrównawczym, stymulującym- korekcyjnym, rozwijającym uzdolnienia,
 • gry planszowe, 
 • zabawy dydaktyczne,
 • zabawy edukacyjne z wykorzystaniem komputera i tablicy multimedialnej, podłogi interaktywnej.

Zestaw programów obowiązkowych dopuszczonych do użytku w Przedszkolu Publicznym w Świlczy w roku szkolnym 2020/2021:

 • I grupa 3 latków: Program wychowania przedszkolnego, MAC S.A 2020, W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 • II grupa 4 latków: Program wychowania przedszkolneg, MAC S.A 2020, W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 • III grupa 5-6 latków: Program wychowania przedszkolneg, MAC S.A 2020, W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 • IV grupa 5-6 latków: Program wychowania przedszkolneg, MAC S.A 2020, W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 • V grupa 4-5 latków: Program wychowania przedszkolneg, MAC S.A 2020, W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego. Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, Ewa Wodzicka – Dondziło
 • W świecie mojego Boga, ks. Dr Tadeusz Śmiech
 • Program zajęć rytmiczno – tanecznych 
 • Programy profilaktyczno-wychowawcze realizowane w poszczególnych grupach
 • Programy współpracy z rodzicami realizowane w poszczególnych grupach