Uśmiechnięte dzieci

Wspierając rozwój dzieci, koncentrujemy się często na funkcjach poznawczych, sferze motoryki małej i dużej, percepcji wzrokowej, rozwoju mowy, pomijając jednocześnie rozwój społeczny i emocjonalny dzieci, który jest co najmniej równie ważny, jak zdolności poznawcze.

 Świadomość własnych emocji, umiejętność radzenia sobie z nimi, a także zdolność dostrzegania emocji u innych ludzi przyczyniają się do rozwijania pozytywnych relacji społecznych, a także wpływają na jakość życia jednostki.

 Dlatego też w grupie V, w roku szkolnym 2020/2021 realizowana jest innowacja pedagogiczna „W krainie emocji” opracowana przez nauczycielkę Ewę Gotkowską.

 Innowacja ma na celu:

 • Stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji,
 • Rozwijanie zdolności empatii, umiejętności przyjmowania perspektywy innych osób,
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • Wspomaganie rozwoju pozytywnych zachowań społecznych,
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości,
 • Rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe np.: zadowolenie, smutek, szczęście, złość, przykrość, odwaga, zdziwienie itp.,
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi,
 • Kształtowanie prospołecznych postaw, eliminowanie aspołecznych zachowań,
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi dzieci.

W trakcie trwania innowacji i po jej zakończeniu będą prowadzone działania ewaluacyjne, z których wnioski pozwolą na optymalizację realizowanych celów oraz stosowanych na zajęciach form i metod pracy. Głównym zadaniem ewaluacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie „Czy treści zawarte w innowacji zostały w pełni wykorzystane i przyczyniły się do zmiany postaw i zachowań wychowanków?”. Dokładna analiza zostanie też dokonana poprzez:

 • przeprowadzenie obserwacji dziecka,
 • analizę kart pracy,
 • przeprowadzenie ankiety wśród rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia
 • Zebrane informacje posłużą mi do sporządzenia raportu, przeanalizowania zamierzonych celów i osiągniętych rezultatów, a także wyciągnięcia wniosków i zaplanowania ewentualnych działań uwzględniających uzyskane wyniki, przeznaczonych do realizacji w przyszłości.

 Ewa Gotkowska