A kceptuj swoje dziecko.
B ądź dla niego oparciem.
C hwal go za wszystko.
D otrzymuj przyrzeczeń.
E gzekwuj prawa i obowiązki
F ormułuj precyzyjnie wymagania.
G ospodaruj efektywnie jego czasem.
H amuj dyskretnie niewłaściwe zapędy
I nteresuj się jego osobą.
J ednocz jego rozum ducha i ciało.
K ieruj wszechstronnie jego rozwojem
L icz się z jego zdaniem
Ł agodź stresy i cierpienia
M iej cierpliwość
N ie oszukuj go.
O kazuj mu zaufanie.
P okaż, że jesteś omylny.
R ozwijaj jego samodzielność.
S łuchaj uważnie tego, co mówi
T roszcz się o niego.
U każ mu wartość i piękno życia
W ierz w jego możliwości.
Yyy...? (niewiadoma- bądź na nią przygotowany).
Z achęcaj go do dalszej pracy.