Rewalidacja jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na dziecko, którego zaburzone funkcje rozwojowe i intelektualne wymagają usprawnienia.

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

  • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
  • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
  • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
  • dynamizowanie rozwoju.

Zasady przyświecające pracy rewalidacyjnej nie odbiegają one od zasad pedagogiki specjalnej, ale uwzględniają też specyfikę zajęć indywidualnych.

  • Możliwie pełna indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem.
  • Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń.
  • Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
  • Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.
  • Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
  • Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń.

Metody i techniki postępowania rewalidacyjnego to preferowane obecnie nauczanie całościowe, sytuacyjne, zintegrowane, poznanie wielozmysłowe, łączenie różnorodnych metod i technik pracy, o ile ich zastosowanie jest diagnozą pedagogiczną i przynosi określone korzyści dziecku.

W naszym przedszkolu prowadzona jest rewalidacja indywidualna. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.

Opracowała: mgr Małgorzata Piontkowska